Sabri Mohammad Abu-Ghannam

Dear Community

ASA

Brother Sabri Mohammad Abu-Ghannam past away on Friday 1/17/2013 at age 79.

please make dua for him

Jazakum Allah Kul Khair.

Hits: 19

Share